Menu
Obec Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
rozšířené vyhledávání

Jednací řád

Jednací řád Rady obce Velká Hleďsebe

Rada obce Velká Hleďsebe se usnesla dle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“) na tomto svém jednacím řádu.

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 1/ Jednací řád rady obce upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění schválených usnesení jakož i další otázky.

2/ O otázkách upravených tímto řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje rada obce v mezích zákona o obcích.

 

Čl. II.

Pravomoci rady obce

 1/ Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

2/ Rada obce si vyhrazuje rozhodování ve věcech samostatné působnosti a přenesené působnosti především dle § 102 odst. 2 a 3 zákona o obcích.

3/ Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolená nová rada obce, vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce.

4/ Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 zákona o obcích svěřit zcela nebo zčásti starostovi obce.

5/ Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů zastupitelstva obce pod 11 a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, končí činnost rady obce uplynutím třicátého dne od uprázdnění mandátů v zastupitelstvu obce. Funkce rady obce vykonává v takovém případě zastupitelstvo obce, které může svěřit plnění některých úkolů rady obce starostovi.

 

Čl. III.

Složení rady obce

 1/ Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady zvolení z řad členů zastupitelstva obce. Rada obce pracuje v 5-ti členném složení.

2/ Je-li starosta nebo místostarosta obce odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být členem rady.                                                  

 

Čl. IV.

Svolání rady

1/ Rada obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři týdny.

2/ Zasedání rady obce svolává a zpravidla řídí starosta obce, v jeho nepřítomnosti místostarosta obce.

 

Čl. V.

Příprava jednání rady obce

1/ Přípravu jednání rady obce a zpracování podkladů pro jednání rady obce, včetně jejího pořadu jednání zajišťuje starosta obce ve spolupráci s místostarostou obce.

2/ Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad připravovaného jednání rady obce mají její členové, ostatní členové zastupitelstva obce, výbory a komise obce, vedoucí řízených organizací, pokud se návrhy týkají rozvoje části obce a rozpočtu obce.

3/ Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti rady obce mají občané starší 18 let a občané, kteří vlastní na území obce nemovitost. Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání rady obce nejpozději do 60 dnů.

4/ Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 

Čl. VI.

Účast členů rady obce na jednání

1/ Členové rady obce jsou povinni zúčastňovat se každého zasedání rady obce, plnit úkoly, které mu tento orgán uložil, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jejich funkce. Jinak jsou povinni se písemně omluvit starostovi obce s uvedením důvodu. Pozdní příchod či předčasný odchod z jednání omlouvá starosta.

2/ Svoji účast na jednání stvrzují členové rady obce vlastnoručním podpisem do prezenční listiny.

3/ Člen rady, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání rady obce. Rada obce rozhodne o tom, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti.

 

Čl. VII.

Pořad jednání rady obce

Na zasedání rady obce lze jednat jen o věcech, které byly dány na pořad jednání a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví rada obce souhlas. Starosta seznámí s pořadem jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje rada obce hlasováním.

 

Čl. VIII.

Průběh jednání rady obce

1/ Jednání rady obce jsou neveřejná.

2/ Jednání rady obce krom jejích členů se mohou zúčastnit s hlasem poradním členové zastupitelstva obce nebo jiné osoby, a to pouze, pokud jsou k jednání radou obce přizváni. 

3/ Pořad jednání rady obce řídí zpravidla starosta obce nebo jím pověřená osoba.

4/ Starosta obce řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

5/ V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání rady obce bylo řádně svoláno, konstatuje zda-li je rada usnášení schopná (přítomna je nadpoloviční většina jejích členů), dá schválit pořad jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání a jaké námitky byly proti němu podány.

6/ Zápis, proti kterému nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich rada obce na nejbližší schůzi rady.

7/ Úvodní slovo k hlavním zprávám má předkladatel zprávy.

8/ Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zdvihnutím ruky v průběhu schůze.

9/ K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů rady obce.

 

Čl. IX.

Ukončení zasedání rady obce

Předsedající prohlásí zasedání za skončené, jestliže byl pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, jestliže poklesne počet přítomných členů rady obce pod přítomnou nadpoloviční většinu nebo z jiných vážných důvodů. V těchto případech určí náhradní termín jejího konání.

 

Čl. X.

Organizačně technické záležitosti zasedání rady obce

1/ O průběhu jednání rady obce se pořizuje zápis. Za vyhotovení zápisu zodpovídá obecní úřad. Ten také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání.

2/ Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

3/ V zápise se vždy uvádí:

1.      den a místo jednání

2.      hodina  zahájení a ukončení

3.      případně  doba přerušení jednání

4.      počet  přítomných členů rady obce

5.      počet  přítomných dalších osob při jednání

6.      schválený  pořad schůze rady obce

7.       průběh a výsledek hlasování

8.       přijatá  usnesení

9.       další skutečnosti, které by dle rozhodnutí členů rady obce měly být součástí zápisu.

4/ Zápis se vyhotovuje nejpozději do 7 dnů po skončení zasedání rady obce a podepisuje jej starosta spolu s místostarostou obce nebo jiným radním. Musí být uložen k nahlédnutí na obecním úřadě členům zastupitelstva obce.

5/ Starosta obce zašle usnesení z jednání rady obce řediteli krajského úřadu Karlovarského kraje a Ministerstvu vnitra, pokud o něj tyto orgány požádají.

  

Čl. XI.

Zabezpečení a kontrola usnesení

1/ Starosta obce pravidelně informuje radu obce o splnění přijatých usnesení.

2/  Změny, doplňky, nebo vydání nového jednacího řádu po projednání schvaluje rada.

 

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

Jednací řád projednala a schválila rada obce Velká Hleďsebe dne 29. prosince 2014.

 

 

 

.........................................................                                     .........................................................

Ing. Jaroslava Brožová Lampertová                                                      Igor Panuška

starostka                                                                                                    místostarosta

Dokumenty

Podpora domácího kompostování - Obec Velká Hleďsebe

Logo programu

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:79
TÝDEN:79
CELKEM:1788252

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Sponzorské dary

Číslo účtu na sponzorské dary:
kulturní, sportovní, společenské akce, propagace obce

  • 71859613/0300  - VS:2321

Děkujeme.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.