Menu
Obec Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
rozšířené vyhledávání

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

O používání obecních symbolů.

zde ke stažení


OBEC VELKÁ HLEĎSEBE

Obecně závazná vyhláška Obce Velká Hleďsebe č. 1/2003
ze dne 22.5.2003, o používání obecních symbolů.

Zastupitelstvo Obce Velká Hleďsebe se usneslo dne 22. května 2003 vydat na základě § 35 a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku obce o používání obecních symbolů:

Článek 1
Základní ustanovení

Obec Velká Hleďsebe (dále jen "Obec") je oprávněna používat obecní symboly, které jsou jejím trvalým a výhradním majetkem. Tato obecně závazná vyhláška obecní symboly jmenovitě určuje a stanoví jejich používání.

Článek 2
Obecní symboly

Obecními symboly jsou:
a/ znak Obce udělený Obci Rozhodnutím č. 74 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 28. listopadu 2000,
b/ prapor Obce udělený Obci Rozhodnutím č. 74 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 28. listopadu 2000,

Článek 3 
Znak Obce

V červeno-stříbrně děleném štítě nahoře stříbrný šraňk, dole tři (2, 1) černé svatojakubské mušle.

Článek 4 
Prapor Obce 

Červeno-bíle čtvrcený list, v jehož horním žerďovém poli je bílý šraňk a v dolním žerďovém poli jsou tři (2, 1) černé svatojakubské mušle. Poměr šířky k délce listu praporu je 2 : 3. 

Článek 5
Obecné zásady užívání symbolů Obce

1) Symboly Obce musí být užívány správným a důstojným způsobem, za což odpovídají jejich uživatelé.
2) Každý je oprávněn upozornit uživatele symbolů Obce i orgány Obce na případy nesprávného a nedůstojného užití symbolů Obce. V případě, že uživatel symbolů Obce na upozornění nereaguje, navrhne starosta opatření k odstranění nežádoucího stavu.
3) Starosta může uživatelům, kteří nedodržují ustanovení této vyhlášky, zakázat užívání symbolů Obce, s výjimkou užívání praporu Obce.

Článek 6
Užívání znaku Obce

1) Obec a Obcí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak Obce1).
2) Jiné subjekty mohou užívat znak Obce jen se souhlasem Obce1).
3) Trvale mohou být znakem Obce označeny budovy, v nichž mají sídlo orgány Obce, nemovitý a movitý majetek Obce.
4) Znak Obce je dále užíván k reprezentaci Obce, zpravidla:
a/ při významných akcích (kulturní, společenské a sportovní akce, apod.) pořádaných nebo spolupořádaných Obcí nebo pořádaných pod záštitou Obce, územního samosprávného celku, jehož je Obec součástí, nebo subjektu, jehož je Obec členem,
b/ při státních svátcích a jiných významných dnech,
c/ na písemnostech vyhotovených orgány Obce, Obcí zřízenými organizačními složkami a právnickými osobami,
d/ na průkazech, odznacích a stejnokrojích Obce,
e/ na orientačních a propagačních zařízeních, tiscích, publikacích a upomínkových předmětech Obce.
5) Souhlas s užíváním znaku Obce vydává starosta na základě odůvodněné žádosti obsahující barevné vyobrazení a způsob umístění znaku Obce.
6) Souhlas s užíváním znaku Obce se vydává za úplatu, pokud starosta nerozhodne jinak. Výši úplaty schvaluje starosta.

Článek 7
Užívání praporu Obce

1) K užívání praporu Obce není nutný souhlas Obce1).

Článek 8
Užívání razítek se znakem Obce

1) Pokud není zvláštním předpisem stanoveno povinné užívání razítka se státním znakem České republiky, mohou razítka se znakem Obce užívat orgány Obce, Obcí založené nebo zřízené organizační složky a právnické osoby.
2) Tvorbu každého razítka se znakem Obce předem písemně schvaluje starosta na základě odůvodněné žádosti obsahující vyobrazení razítka v měřítku 1 : 1 nebo v měřítku menším (t.j. 1 : 2, 1 : 3, apod.).
3) Za užívání razítek se znakem Obce odpovídá vedoucí pracovník orgánu Obce, Obcí založené nebo zřízené organizační složky nebo právnické osoby.

Článek 9
Ustanovení doplňková a závěrečná

1) Autorská práva tvůrců originálů symbolů Obce jsou chráněna podle platných právních předpisů.
2) Přílohami této vyhlášky jsou barevná vyobrazení znaku Obce a praporu Obce.
3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. června 2003.

RNDr. Jiří Bytel, starosta
Ing. Vladimír Dufek, místostarosta

__________________________________
1) § 34a odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Datum vložení: 26. 1. 2004 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2021 13:08

Naše obec

Podpora domácího kompostování - Obec Velká Hleďsebe

Logo programu

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:526
TÝDEN:526
CELKEM:1768132

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Sponzorské dary

Číslo účtu na sponzorské dary:
kulturní, sportovní, společenské akce, propagace obce

  • 71859613/0300  - VS:2321

Děkujeme.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.