Velká Hleďsebe - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky ⁄ nařízení - Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

O závazných částech regulačního plánu pro výstavbu rodinných domů na pozemku p.č. 109/25

zde ke stažení


OBEC VELKÁ HLEĎSEBE
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,
o závazných částech regulačního plánu pro výstavbu rodinných domů na pozemku p.č. 109/25
a přístupové komunikace v k.ú. Velká Hleďsebe

Zastupitelstvo Obce Velká Hleďsebe se usneslo dne 3.11.2005 usnesením č. 3/37/XI/2005 vydat na základě § 35 a § 84 odst. 2 písm. b/ zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3 zákona číslo 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „Vyhláška“):

Čl. 1 
Účel Vyhlášky 

1./ Vyhláška vymezuje závazné části Regulačního plánu pro výstavbu rodinných domů na pozemku p.č. 109/25 a přístupové komunikace v k.ú. Velká Hleďsebe. 

2./ Vyhláška upřesňuje a doplňuje funkční a prostorové uspořádání řešeného území a podmínky jeho zastavitelnosti.

Čl. 2 
Rozsah platnosti 

Vyhláška platí pro řešené území, jak je vyznačeno na hlavním výkrese, a zahrnuje část katastrálního území Velká Hleďsebe. Jedná se o plochu Bv4, jak je tato plocha určena v Územním plánu sídelního útvaru Velká Hleďsebe. 

Čl. 3 
Funkční uspořádání území

Řešené území je územím pro bydlení venkovské, které je určeno pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a pro chov drobného zvířectva.  

Čl. 4
Regulativy výstavby 

1./ Prostorové uspořádání je vymezeno půdorysně a výškově:
- půdorysná hranice pro zástavbu je dána maximálním zastavěním pozemku - 40%,
- podlažnost je určena limitem maximální podlažnosti - dvě nadzemní podlaží (k hlavní římse).
Návrh předpokládá zástavbu dvoupodlažními rodinnými domy - přízemí a podkroví.

2./ Zastřešení objektů:
- tvar střechy - sedlová nebo valbová střecha se sklonem střešních rovin 30 až 50 stupňů,
- hlavní orientace hřebene - rovnoběžně s komunikací. 

3./ Obecné regulační zásady:
- stavební čára bude 5 metrů od hranice pozemku komunikace,
- minimální vzdálenost průčelí sousedních domů 10 metrů,
- minimální vzdálenost rodinných domů od hranice pozemku je 3 metry, od jihozápadní hranice pozemků 5 metrů,
- území bude řešené jako obytná zóna.

Čl. 5 
Uložení dokumentace 

Dokumentace Regulačního plánu pro výstavbu rodinných domů na pozemku p.č. 109/25 a přístupové komunikace v k.ú. Velká Hleďsebe je uložena na Obecním úřadě Velká Hleďsebe, na Městském úřadě Mariánské Lázně, stavebním úřadě a odboru územního plánu, rozvoje a investic a na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. 

Čl. 6 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005. 
 
 
Ing. Vladimír Dufek                                                                              RNDr. Jiří Bytel
   místostarosta                                                                                        starosta

Datum vložení: 1. 12. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2021 13:08