Velká Hleďsebe - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Novinky - Povinnost sekání trávy

-

zde ke stažení


Upozornění všem majitelům pozemků !

Povinnost sekání trávy na svém pozemku.

K základním povinnostem každého vlastníka pozemku patří omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí.

Tuto problematiku řeší zákon č. 326/2004Sb., ve znění pozdějších změn a novel.

Pokud se nebude majitel pozemku řádně starat o svůj pozemek, může být podán podnět na odbor životního prostředí, kde se předmětný neudržovaný pozemek nalézá, aby mohly být podniknuty kroky k nápravě popsaného stavu.

Skutečnost, že na pozemku fyzické nebo právnické osoby rostou kopřivy, vysoká tráva a stav pozemku působí odpudivě a narušuje vzhled obce je naplněním skutkové podstaty přestupku dle ustanovení § 47 b) odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990Sb. ve znění novel o přestupcích. Jde o porušení povinnosti udržovat na pozemku čistotu a pořádek, a to nejen na pozemku ve vlastnictví určité osoby, ale i na pozemku, který je z jiného právního důvodu užíván, například je v nájmu. Obec má v tomto případě možnost uložit pokutu až do výše 10.000,-Kč. Zákon o přestupcích předpokládá zavinění a v tomto případě postačuje pouze zavinění z nedbalosti, tj. nedostatečná péče o čistotu a pořádek na pozemku z nedbalosti. Z důvodu zavinění nelze pokutu za přestupek uložit přímo právnické osobě, ale v případě, že pozemek je ve vlastnictví nebo v užívání právnické osoby, musí být v tomto případě pokuta uložena dle ustanovení § 6 zák. č. 200/1990 Sb. tomu, kdo podle zákona (dle zápisu v obchodním rejstříku) měl za právnickou osobu jednat a z nedbalosti nejednal, tj. fyzické osobě – statutárnímu orgánu, tj. např. v případě s.r.o. jednateli společnosti, popř. více jednatelům, popř. u akciové společností členům představenstva atd. U fyzické osoby je to jasné, pokuta se ukládá vždy přímo fyzické osobě, tj. vlastníkovi, nebo uživateli pozemku. Tento postup platí u všech právnických i fyzických osob, bez ohledu na to, zda jde o podnikatele, nebo nikoliv.

 

Pro tzv. správní delikty platí ustanovení § 58 zákona o obcích a právnické i fyzické osobě, která je podnikatelem (kdo je podnikatel určuje ust. § 2 odst. 2 obchodního zák., tj. osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění, např. advokát, lékař, lékárník atd., osoba provozující zemědělskou výrobu), může být  doručena výzva k nápravě závadného stavu, tj. neudržování čistoty a pořádku na pozemku tak, že tento stav narušuje vzhled obce a následně jí může být dle ustanovení § 58 odst. 2 zák. o obcích uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč. Dle ustanovení § 58 odst. 3 zákona o obcích může být uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč podnikateli, který znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci (např. spalováním nevhodných odpadů na pozemku atd.), nebo odloží věc mimo vyhrazené místo (divoké skládky).

Vážení spoluobčané, nebuďte pouze pasivními občany, lhostejnými ke svému okolí.                                                                     

Datum vložení: 11. 7. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2016 0:00
Autor: Jana Kučerová