Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Hleďsebe

zde ke stažení


Obecně závazná vyhláška

Obce Velká Hleďsebe

č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Hleďsebe

Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe se na svém zasedání dne 22. 04.2015 Usnesením č. 4/8/IV/2015  usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Obce Velká Hleďsebe, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

a)      tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,

b)      objemný odpad,

c)      nebezpečné složky komunálního odpadu,

d)      směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích (kde jsou tyto sběrné nádoby jsou umístěny nebo stanoviště je vyjmenováno v příloze)

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)   papír, barva modrá.

b)   nápojové kartony, barva žlutá,

c)    sklo, barva zelená …,

d)   plasty, PET lahve, barva žlutá

e)    bioodpad hnědá

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dle potřeby (minimálně dvakrát ročně) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány (na úřední desce obecního úřadu, webových stránkách Obce, výlepových plochách, místním tisku).

2) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Klimentově v areálu bývalých kasáren vjezd od obce Valy.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek atd.).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, letáky do schránek.

3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Klimentově v areálu bývalých kasáren vjezd od obce Valy.

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné např. objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.1/2007, obce Velká Hleďsebe.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.04.2015.

 

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

Vyvěšeno: 20. 5. 2015

Zodpovídá: Jana Kučerová

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK