Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Hleďsebe

 

OBEC Velká Hleďsebe

 

Obecně závazná vyhláška

obce Velká Hleďsebe

č. 2/2015,

 

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Hleďsebe

 

 

Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe se na svém zasedání dne 23. 07. 2015 usnesením č. 5/10/VII/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Velká Hleďsebe, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

   

 2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají v k.ú. obce trvalý pobyt, které mají v k.ú. obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nebo další osoby, které se na k.ú. obce zdržují a produkují komunální odpad. Vyhláška je dále závazná pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud při jejich činnosti vznikají odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady podobné komunálnímu odpadu a využívají zavedený systém, na základě písemné smlouvy s obcí, která obsahuje výši sjednané cen za tuto službu.

   

   

  Čl. 2

  Třídění komunálního odpadu

   

 3. Komunální odpad se třídí na složky:

      

 4. Biologické odpady

 5. < >

  Plasty včetně PET lahví

 6. < >< >

  Oděvy a textilní materiál

 7. Nebezpečné komunální odpady

 8. Objemný odpad

 9. Směsný komunální odpad

   

   

2) Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
     odstavce 1 písm. a), b), c), d) e), f) a g).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do

   

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích k jejich trvalému nebo přechodnému umístění (tato stanoviště jsou vyjmenovány v příloze).

   

 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady, barva hnědá (možné i vozit do sběrného dvora)

 2. Papír, barva modrá

 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá

 4. Sklo, barva zelená

 5. Kovy, barva šedá (možné vozit do sběrného dvora)

 6. Oděvy a textilní materiál, barva bílá

   

 7. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

   

 8. Stanoviště kontejnerů, jejich počet, druhové složení na stanovišti a četnost vývozu určí obecní úřad a zveřejní na úřední desce a způsobem v místě obvyklým.

   

   

Čl. 4

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dle potřeby (minimálně dvakrát ročně) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány (na úřední desce obecního úřadu, webových stránkách obce, výlepových plochách, místním tisku, letáky do schránek) a způsobem v místě obvyklým, nejméně 1týden předem.

   

 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

zde ke stažení

Vyvěšeno: 31. 7. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK