Vyhlášky  a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

Typ: ostatní
Kterou se mění a doplňuje vyhláška číslo 1/1996

zde ke stažení


OBEC VELKÁ HLEĎSEBE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 ze dne 17. února 2005,
kterou se mění a doplňuje vyhláška číslo 1/1996 ze dne 26. září 1996, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Velká Hleďsebe, ve znění vyhlášky číslo 2/2002 ze dne 31. října 2002. 

Zastupitelstvo Obce Velká Hleďsebe se usneslo dne 17.2.2005 vydat na základě § 35 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3 zákona číslo 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen “vyhláška”):

Čl. 1 
Základní ustanovení

Vyhláška č. 1/1996 se mění a doplňuje takto:

Článek 11 
Veřejně prospěšné stavby, odstavec 1 písmeno b) zní:

b) Plochy a objekty dopravy
1. Silniční obchvat obce (přeložka silnice č. I/21) včetně mimoúrovňové křižovatky na komunikaci č. I/21.
2. Napojení mimoúrovňové křižovatky na ostatní komunikace včetně kruhové křižovatky.
3. Úprava trasy sjezdu z kruhové křižovatky do ulice Pohraniční stráže a Klimentova.
4. Silniční přivaděč z navrhované přeložky silnice č. I/21 k stávající stanici PHM včetně pokračování ve směru na Hamrníky.
5. Veškeré místní komunikace navržené pro obsluhu nových ploch.
6. Propojení místních komunikací II. a III. třídy včetně šířkových úprav stávajících komunikací a úprav křižovatky u prádelny.
7. Zastávky a zařízení hromadné dopravy.
8. Kruhová křižovatka v prostoru benzínové pumpy.
9. Veškeré navržené stezky pro pěší.
10. Navržené cyklopěší stezky.
11. Úpravy komunikačních křížení s vodními toky.
12. Stezky pro cyklisty.
13. Veškeré parkovací plochy a parkoviště, které nejsou součástí pozemních komunikací, včetně přidružených ploch pro související parkové a zahradnické úpravy.

Čl. 2 
Uložení dokumentace

Článek 12 Uložení dokumentace zní:
Dokumentace Územního plánu sídelního útvaru Velká Hleďsebe je uložena na Obecním úřadu Velká Hleďsebe, na Městském úřadu Mariánské Lázně, stavebním úřadu a odboru územního plánu, rozvoje a investic a na Krajském úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje.

Čl. 3 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 3. 2005. 

Ing. Vladimír Dufek                                                                                                 RNDr. Jiří Bytel
místostarosta obce                                                                                                 starosta obce


Vytvořeno: 17. 2. 2005
Poslední aktualizace: 3. 10. 2017 23:07
Autor:
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK