Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Typ: ostatní
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obec Velká Hleďsebe

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2007

 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

 

Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe se usneslo dne 21.12.2007 vydat na základě zmocnění § 17, odstavcem 2, zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a na základě § 10 a § 84, odstavce 2, písmene h), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první
Obecná ustanovení

Článek 1.
Předmět vyhlášky

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „systém“) vznikajících na katastrálním území obce Velká Hleďsebe (dále jen „obec“), včetně nakládání se stavebním odpadem.

Článek 2.
Rozsah platnosti vyhlášky

Vyhláška se vztahuje na fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, a na ostatní fyzické osoby, které na katastrálním území obec produkují odpad.

Článek 3.
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky:

 1. Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na katastrálním území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu1),  s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 2. Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
 3. Směsný odpad - složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, nápojových kartonů, objemného a nebezpečného odpadu, železného šrotu, barevných kovů a ojetých pneumatik. Směsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.
 4. Objemný odpad - je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad.
 5. Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise1) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu.
 6. Svozová společnost -  oprávněná osoba2), se kterou má obce uzavřenou smlouvu o nakládání s komunálním odpadem.
 7. Uliční smetky - odpady shromážděné při čištění veřejných prostranství.
 8. Svoz směsného odpadu - vyprazdňování sběrných nádob příslušnou svozovou společností.
 9. Sběrná nádoba - typizovaná nádoba určená k odložení odpadu (tzv. popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem od 80 do 1100 litrů. Ve sběrné nádobě jsou odpady přechodně shromážděny do doby svozu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner (s vnitřním objemem 5 m3 a větším) a odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství.
 10. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby, který při dané četnosti svozu  a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý směsný odpad, vznikající při provozu domácností v objektu, do sběrné nádoby. Doporučený dostatečný objem je 28 litrů na osobu a týden.
 11. Stanoviště sběrných nádob je místo určené k jejich trvalému nebo přechodnému umístění.

Článek 4
Úhrada za využívání systému

 1. Fyzické osoby:

    Obec vybírá úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat typ nádoby na směsný odpad, četnost vývozu a výši úhrady.

 1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:

    Obec vybírá úhradu za využívání systému zavedeného obcí těmito osobami na základě smlouvy. Smlouvy musí být vždy písemná a musí obsahovat výši úhrady za tuto službu.

Část druhá
Komunální odpad

Článek 5
Třídění odpadu

Komunální odpad (dále jen „odpad“) se pro účely této vyhlášky třídí na následující složky:
a)    papír a lepenka,
b)    sklo,
c)    plasty (PET láhve),
d)    nápojové kartony,
e)    objemný odpad,
f)    nebezpečný odpad včetně elektrozařízení,
g)    železný šrot, barevné kovy,
h)    směsný odpad.

Článek 6
Směsný odpad

 1. Směsný odpad se ukládá do typizovaných sběrných nádob o velikosti od 80 do 1100 litrů.
 2. Četnost vývozu sběrných nádob se stanovuje nejméně 1x za 14 dní.
 3. Fyzická osoba, která vlastní objekt či byt, je jeho správcem nebo má k němu právo hospodaření zajistí prostřednictvím obecního úřadu u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad.

Článek 7.
Objemný odpad

 1. Obec dle potřeby, minimálně však 1x ročně, zajistí mobilní svoz objemného odpadu prostřednictvím svozové společnosti. Fyzické osoby objemný odpad ukládají do přistavených velkoobjemových nádob pro svoz odpadů. Termín a místa přistavení nádob určí obecní úřad a zveřejní na úřední desce a způsobem v místě obvyklým nejméně 14 dní předem.
 2. Do doby otevření sběrného dvora v obci mohou fyzické osoby objemný odpad ukládat ve sběrném dvoře svozové společnosti v Mariánských Lázních. Uložení objemného odpadu je pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci bezplatné.

Článek 8 
Nebezpečný odpad a elektrozařízení

 1. Obec dle potřeby, minimálně však 2x ročně, zajistí mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení prostřednictvím svozové společnosti. Fyzické osoby odpad ukládají do přistavených velkoobjemových nádob pro svoz odpadů. Termín a místa přistavení nádob určí obecní úřad a zveřejní na úřední desce a způsobem v místě obvyklým nejméně 14 dní předem.
 2. Do doby otevření sběrného dvora v obci ukládají fyzické osoby nebezpečný odpad včetně elektrozařízení ve sběrném dvoře svozové společnosti v Mariánských Lázních.
 3. Uložení nebezpečného odpadu a elektrozařízení je pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci bezplatné.

Článek 9
Železný šrot a barevné kovy

 1. Obec dle potřeby, minimálně však 1x ročně, zajistí mobilní svoz železného šrotu a barevných kovů. Termín a místa uložení určí obecní úřad a zveřejní na úřední desce a způsobem v místě obvyklým nejméně 14 dní předem.
 2. Fyzické osoby odevzdávají železný šrot a odpad barevných kovů do provozovny sběrných surovin, případně na jiná místa výkupu.

Článek 10
Ostatní složky tříděného odpadu

 1. Papír a lepenka se ukládá do zvláštních kontejnerů modré barvy o objemu 1100 litrů. 
 2. Sklo se ukládá do zvláštních kontejnerů zelené barvy o objemu 1100 litrů bez rozlišení barevnosti skla.
 3. Plasty a nápojové kartony se ukládají do zvláštních kontejnerů žluté barvy o objemu 1100 litrů.
 4. Stanoviště kontejnerů, jejich počet, druhové složení na stanovišti a četnost vývozu určí obecní úřad a zveřejní na úřední desce a způsobem v místě obvyklým.

Část třetí
Stavební odpad

Článek 11
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad vzniklý na území obce při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, popřípadě subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití a zneškodnění.
 2. Nakládání se stavebním odpadem je vždy na náklady a nebezpečí osoby, která tento odpad svojí činností produkuje.

Část čtvrtá
Ustanovení přechodná a závěrečná

Článek 12
Sankce

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů3).

Článek 13
Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Článek 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. února 2008.


RNDr. Jiří Bytel, v.r.
Starosta


Jitka Havlínová, v.r.
místostarostka


Poznámky:

 1. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění
 2. § 4 písm. r) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 3. zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, v platném znění; zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

Důvodová zpráva:
    V současné době v obci platí OZV č. 2/1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, která byla vydána na základě zákona číslo 125/1997 Sb., o odpadech a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. Oba tyto zákony byli nahrazeny novými zákony a hlavně zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, prošel do dnešního dne značnými změnami, došlo k zavedení nových pojmů a kategorií odpadů které je nutné promítnout do OZV. Z důvodu změny zákonného předpisu umožňujícího vydat OZV nepostačuje změna OZV, ale je nutné vydat vyhlášku novou.
    V části první OZV je stanoven předmět vyhlášky, rozsah platnosti vyhlášky, některé základní pojmy a povinnosti a způsob úhrady za využívání systému zavedeného obcí. Rozsah platnosti vyhlášky je stanoven v souladu se zákonem o odpadech pro všechny fyzické osoby (komunální odpad vzniká při činnosti fyzických osob).
    Úhrada za využívání systému se stanovuje smlouvou. Skutečná výše úhrady u fyzických osob je stanovena na základě velikosti nádoby a četnosti vývozu a ceny, kterou účtuje za tento vývoz obci svozová společnost. Výši úhrady stanovuje zastupitelstvo obce usnesením.
    V části druhé jsou stanoveny zásady nakládání s komunálním odpadem. Nově je zde uvedeno třídění nápojových kartonů, které se ukládají společně s plasty, a elektrozařízení, u kterého zákon stanovuje zpětný odběr. Při ukládání objemného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu obec musí v případě, že určí povinnost třídění na tyto složky, zabezpečit jejich svoz. Povinnost splní i provedením mobilního svozu. Dále je možno tyto odpady ukládat ve sběrném dvoře v Mariánských Lázních u svozové společnosti zdarma.
    V části třetí je stanoven způsob nakládání se stavebním odpadem, kterého likvidace je vždy na tom, kdo tento odpad vyprodukoval.


Vytvořeno: 18. 12. 2007
Poslední aktualizace: 7. 10. 2017 23:08
Autor: Správce Webu
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK