Vyhlášky  a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Typ: ostatní
O místním poplatku za užívání veřejných prostranství.

zde ke stažení


OBEC Velká Hleďsebe

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe se na svém zasedání dne 26. 01. 2011 usnesením č. 26/3/I/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)    Obec Velká Hleďsebe touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2)    Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1)    Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2)    Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1. 

Čl. 3
Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
v rámci území obce tj. celá katastrální území částí obce Velká Hleďsebe, Klimentov a Malá Hleďsebe.

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

(1)    Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději dva pracovní dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)    V ohlášení poplatník uvede
a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)    další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
(3)    Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4)    Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5)    Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6
Sazba poplatku

(1)    Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb pro občany (opravy všeho druhu pro domácnosti, praní a čištění) 1,- Kč
b)
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje všeho druhu
10,- Kč
c) za provádění výkopových prací 1,- Kč
d)
za umístění stavebního zařízení nad 30 dnů užívání
3,- Kč
e) za umístění reklamního zařízení
10,- Kč
f) za umístění lunaparků a jiných atrakcí
0,10 Kč
g) za umístění zařízení cirkusů 0,10 Kč
h) za umístění skládek
1,- Kč
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
10,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 
0,10 Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 0,10 Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.    
5,- Kč

Pozn.: Základní sazba je až 10 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. U vyznačených (podtržených) zvláštních způsobů užívání veřejného prostranství může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek, tj. 100 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den

Čl. 7
Splatnost poplatku

(1)    Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a)    při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b)    při užívání veřejného prostranství po dobu nad 30 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od doručení platebního výměru za užívání veřejného prostranství
(2)    Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8
Osvobození a úlevy

(1)    Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou ,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely .

Čl. 9
Navýšení poplatku

(1)    Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2)    Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 11.12.2003.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti  patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 
  Bohumil Kovařík                                                                   RNDr. Vítězslav Padevět
    místostarosta                                                                                 starosta


Vytvořeno: 28. 1. 2011
Poslední aktualizace: 11. 10. 2017 23:08
Autor:
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK