Vyhlášky  a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011

Typ: ostatní
O místním poplatku za provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.

zde ke stažení


OBEC  Velká Hleďsebe
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe se na svém zasedání dne 26. 01. 2011 usnesením č. 26/3/I/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)    Obec Velká Hleďsebe touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  (dále jen „poplatek“).
(2)    Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník

(1)    Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý
a)     povolený hrací přístroj nebo
b)     jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.  
a.    Pozn.: Obec si může zvolit, zda zpoplatní pouze výherní hrací přístroje (povolené obecním úřadem, krajským úřadem nebo Ministerstvem financí), nebo zpoplatní pouze jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí. Pokud se obec rozhodne, lze tímto poplatkem zpoplatnit všechna zařízení, tj. VHP i jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí.

(2)    Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“).

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)    Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu.  Za jiné THZ se poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.

(2)    Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1)    Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu.

(2)    Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.

(3)    Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

(4)    Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5
Sazba poplatku

(1)    Sazba poplatku činí 5.000,-  Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.

(2)    V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.

(3)    Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.

Čl. 6
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15 dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově za celou předpokládanou dobu provozu VHP nebo za celou dobu, na kterou bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva financí o povolení provozu jiného THZ.

Čl. 7
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Přechodná ustanovení

(1)    Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

(2)    Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 11.12.2003.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Bohumil Kovařík                                                                                     RNDr. Vítězslav Padevět


Vytvořeno: 28. 1. 2011
Poslední aktualizace: 13. 10. 2017 23:07
Autor:
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK