Vyhlášky  a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Typ: ostatní
O místním poplatku ze psů.

 zde ke stažení 


 OBEC Velká Hleďsebe

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012
o místním poplatku ze psů
 
Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe se na svém zasedání dne 14.11.2012 usnesením č. 4/29/XI/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
(1)   Obec Velká Hleďsebe touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen poplatek).
(2)   Správu poplatku provádí obecní úřad.

Čl. 2
Poplatník, předmět poplatku
Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 
(1)   Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců.
(2)   Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3)   Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
 
Čl. 4
Sazba poplatku 
Sazba poplatku – rodinný dům
Sazba poplatku činí ročně: 
a)
za prvního psa  
300 Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
400 Kč
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200 Kč
d)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu
300 Kč
 
Sazba poplatku – dům se 3 a více byty
Sazba poplatku činí ročně: 
e)
za prvního psa  
500 Kč
f)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
700 Kč
g)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200 Kč
h)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu
300 Kč

Sazba poplatku – nebytový objekt

Sazba poplatku činí ročně: 
i)
za prvního psa  
300 Kč
j)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
400 Kč
k)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200 Kč
l)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu
300 Kč
 
Čl. 5
Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný vždy do 31.3. kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po době splatnosti (tj. po 31. 3. kalendářního roku), je poplatek splatný do15. dne měsíce následujícího po dni, v němž poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce roku.
  
Čl. 6
Osvobození a úlevy
 
(1)   Od poplatku se osvobozují:   
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
e) osoba, která převzala psa z útulku a to po dobu 1 roku ode dne převzetí, přičemž osvobození se netýká  původního majitele psa
 (2)   Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
 
Čl. 7 
Navýšení poplatku
 
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 8
Zrušovací a přechodné ustanovení
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č 2/2011 o místním poplatku za psů ze dne 26.1.2011.
Čl. 9
Účinnost
 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Vytvořeno: 20. 11. 2012
Poslední aktualizace: 17. 10. 2017 23:08
Autor: Správce Webu
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK