#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

Typ: ostatní
O místním poplatku ze psů.

zde ke stažení


OBEC  Velká Hleďsebe

Obecně závazná vyhláška obce Velká Hleďsebe č. 2/2011 o místním poplatku ze psů 

Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe se na svém zasedání dne 26. 01. 2011 usnesením č. 26/3/I/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec Velká Hleďsebe touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen poplatek“).

Správu poplatku provádí obecní úřad.

Čl. 2
Poplatník, předmět poplatku

Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů. 
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 4

Sazba poplatku – rodinný dům
Sazba poplatku činí ročně:

a) za prvního psa  
100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
200 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 200 Kč

 


Sazba poplatku – dům se 3 a více byty
Sazba poplatku činí ročně:

e) za prvního psa  
200 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
500 Kč
g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč
h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 200 Kč

 

Sazba poplatku – nebytový objekt
Sazba poplatku činí ročně:

i) za prvního psa  
100 Kč
j) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
200 Kč
k) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč
l) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 200 Kč


Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31.3.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku se osvobozují:      
a)  osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. Stupeň  
     mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu.
b)  osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c)  osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d)  osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
e)  osoba, která převzala psa z útulku a to po dobu 1 roku ode dne převzetí, přičemž osvobození se netýká  původního majitele psa.
f)  osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 7 
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Zrušovací a přechodné ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č 2/2003 o místním poplatku za psů ze dne 11.12.2003

Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Bohumil Kovařík                                                    RNDr. Vítězslav Padevět
  místostarosta                                                                     starosta


Vytvořeno: 28. 1. 2011
Poslední aktualizace: 12. 10. 2017 23:07
Autor: