#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011

Typ: ostatní
Kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška číslo 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 zde ke stažení


OBEC Velká Hleďsebe

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011,
kterou se mění a doplňuje  Obecně závazná vyhláška číslo 1/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe se na svém zasedání ze dne: 23.3.2011 pod usnesením č. 8/5/III/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 3 včetně nadpisu zní:
„Veřejná prostranství"
Veřejnými prostranstvími podléhajícími poplatku za jejich užívání jsou:
Veškeré místní pozemní komunikace včetně přilehlých chodníků a vyjmenovaných pozemkových parcel:
- pozemkové parcely číslo: 109/1, 109/28, 109/70, 109/76, 109/76, 109/122, 109/134, 119/1, 120/11, 121/2, 121/7, 124/24, 124/40, 124/42, 133/1, 133/19, 331/3, 341/5, 342/12, 428/3, 428/10, 430/4, 432/13, 446/1, 598, 599/2, 599/3, 600/1, 600/2, 601/7, 605/4, 640 (část v zastavěné části obce), 642/1, 888/1, 922, 939, 940, 964/1, 964/2, 964/3, 964/4, 964/5 v katastrálním území Velká Hleďsebe
- pozemkové parcely číslo 852/2, 872/2, 889 (část v zastavěné části obce) v katastrálním území Malá Hleďsebe
- pozemkové parcely číslo 156/5, 160/3, 160/8, 186/1, 309/1, 605/1, 630, 633, 956 v katastrálním území Klimentov.“

2. V čl. 7 odst. 1 písmeno b) zní: „při užívání veřejného prostranství po dobu nad 30 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů  ode dne ukončení užívání veřejného prostranství“

3. V čl. 9 odst. 1 se na konci textu odstavce doplňují slova „nebo hromadným předpisným seznamem“

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti  patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 

Bohumil Kovařík                                                                   RNDr. Vítězslav Padevět
 místostarosta                                                                                   starosta


Vytvořeno: 24. 3. 2011
Poslední aktualizace: 14. 10. 2017 23:07
Autor: