Menu
Obec Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
rozšířené vyhledávání

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

O závazných částech regulačního plánu lokality u hřbitova.

zde ke stažení


OBEC VELKÁ HLEĎSEBE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, 
o závazných částech regulačního plánu lokality u hřbitova
na pozemcích p.č. 94/20, 94/21, 94/22, 94/23, 94/24, 94/25 v k.ú. Velká Hleďsebe 

Zastupitelstvo Obce Velká Hleďsebe se usneslo dne 26.1.2006, usnesením č. 4/40/I/2006 vydat na základě § 35 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3 zákona číslo 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1:
Účel vyhlášky

1) Vyhláška vymezuje závazné části Regulačního plánu lokality u hřbitova na pozemcích parcelní čísla 94/20, 94/21, 94/22, 94/23, 94/24 a 94/25 v katastrálním území Velká Hleďsebe.
   2) Vyhláška upřesňuje a doplňuje funkční a prostorové uspořádání řešeného území, podmínky jeho zastavitelnosti a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

Článek 2:
Rozsah platnosti

Vyhláška platí pro řešené území, jak je vyznačeno na hlavním výkresu a zahrnuje část katastrálního území Velká Hleďsebe. Jedná se o část plochy Bv5, jak je tato plocha určena v Územním plánu sídelního útvaru Velká Hleďsebe.

Článek 3:
unkční uspořádání území

Řešené území je územím pro bydlení venkovské, které je určeno pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a pro chov drobného zvířectva. 

Článek 4:
Regulativy výstavby

1) Prostorové uspořádání je vymezeno půdorysně a výškově:
-     půdorysná hranice pro zástavbu je dána maximálním zastavěním pozemku - 40%,
-     podlažnost je určena limitem maximální podlažnosti - dvě nadzemní podlaží (k hlavní římse).
       Návrh předpokládá zástavbu dvoupodlažními rodinnými domy - přízemí a podkroví.
2) Zastřešení objektů: tvar střechy -sedlová nebo valbová střecha se sklonem střešních rovin 30 až 50°.
3) Obecné regulační zásady:
-     stavební čára 5 metrů od hranice pozemku komunikace,
-     ostatní vzdálenosti (průčelí sousedních domů, vzdálenost od hranic pozemků) podle hlavního výkresu regulačního plánu,
-    území bude řešené jako obytná zóna.

Článek 5:
Veřejně prospěšné stavby

Veřejně prospěšnými stavbami jsou:
a) stavby pro dopravu - veškeré nově navržené obslužné komunikace,
b) stavby technické infrastruktury - posunutí vedení elektrické energie.

Článek 6:
Uložení dokumentace

Dokumentace Regulačního plánu lokality u hřbitova na pozemcích p.č. 94/20, 94/21, 94/22, 94/23, 94/24, 94/25  v k.ú. Velká Hleďsebe je uložena na Obecním úřadu Velká Hleďsebe, na Městském úřadu Mariánské Lázně, odbor územního plánu, rozvoje a investic a stavebním úřadu a na Krajském úřadu Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje.

Článek 7:
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006. 
 

Mgr. Jitka Havlínová                         RNDr. Jiří Bytel
      místostarosta                                   starosta

Datum vložení: 1. 3. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2021 13:08

Naše obec

Podpora domácího kompostování - Obec Velká Hleďsebe

Logo programu

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:110
TÝDEN:0
CELKEM:1720905

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Sponzorské dary

Číslo účtu na sponzorské dary:
kulturní, sportovní, společenské akce, propagace obce

  • 71859613/0300  - VS:2321

Děkujeme.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.